Хабарландыру "Ыстык тамак" сатып алу »
Телефон приемного:
+7(727) 247 43 50
Телефон бухгалтерия:
+7(727) 247 41 93
Версия
для слабовидящих
» » » Хабарландыру "Ыстык тамак" сатып алу
02
июнь
2014

Хабарландыру "Ыстык тамак" сатып алу

Орта білім беру ўйымдарында білім алушылардытамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша кґрсетілетін ќызметтерді берушілерді таѕдау ќаєидаларына

2-ќосымша

 

Конкурс туралы хабарландыру

 

«Алматы ќаласы Білімбасќармасыныѕ

«№82 жалпы білім беретін мектеп»

коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі

білім алушыларыныѕ тамаќтандыруын ўйымдастыру»

орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарлайды.

Ќызмет:

Алматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «№82 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі орта білім беру ўйымдарында білім алушыларды тамаќтандыруды ўйымдастыру бойынша ќызмет алатын оќушы саны 803, бюджет ќаражаты есебінен тегін тамаќтанатын 392 оќушы, аталєан ќызмет бойынша бґлінген сомада ЌЌС – сыз:7963 393,00 (Жеті миллион тоєыз жїз алпыс їш мыѕ їш жїз тоќсан їш) тенге кґрсетілуі тиіс.

 

Ќызметті кґрсету мерзімі 01.09.2014ж. - 31.12.2014ж. аралыєында.

Конкурстыќ ќўжаттаманыѕ талаптарына сјйкес келетін барлыќ јлеуетті ґнім берушілер конкурсќа жіберіледі.

Конкурстыќ ќўжаттама кґшірмелерініѕ топтамасын 2014жылєы "18"маусымєа дейінгі мерзімді ќоса алєанда мына мекенжай бойынша: Ахрименко кґшесі, 4 їйсаєат09-00-дан 18-00-гедейін жјне/немесе 82.alschool.kzинтернет-ресурсынан алуєа болады.

Конвертке салынєан конкурсќа ќатысуєа конкурстыќ ґтінімдерді јлеуетті ґнім берушілерАлматы ќаласы Білім басќармасыныѕ «№82 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдыќ мемлекеттік мекемесі

 

мына мекенжай бойынша : 050061, Ќазаќстан Республикасы Алматы ќаласы, Ахрименкокґшесі, 4 їй жібереді.

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер берудіѕ соѕєы мерзімі 21 маусым кїні саєат 09.00-єадейін.

 

Конкурсќа ќатысуєа ґтінімдер бар конверттер 21 маусым 2014 ж. саєат 10-00 -де

мына мекенжай бойынша 050061, Ќазаќстан Республикасы Алматы ќаласы, Ахрименкокґшесі, 4 їй, есепшілер кабинетінде ашылады.

Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон арќылы алуєа
болады: +7272 47 43 50

82-ZhBBM-_Tamaktanu_KK.doc [161,5 Kb] (cкачиваний: 20)
Посмотреть онлайн файл: 82-ZhBBM-_Tamaktanu_KK.doc  
 
KD_kaz.pdf [1,4 Mb] (cкачиваний: 20)
Посмотреть онлайн файл: KD_kaz.pdf  
 
Protokol-vskrytiya_kaz.pdf [1,02 Mb] (cкачиваний: 54)
Посмотреть онлайн файл: Protokol-vskrytiya_kaz.pdf

 

Похожие публикации: